BCM Store

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid’ 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Shop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17045525. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BCM Media BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BCM Media BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst’ 
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BCM Media BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BCM Media BV dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.’Prijzen/Aanbiedingen’ 
3.1 Alle aanbiedingen van BCM Media BV zijn vrijblijvend en BCM Media BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten ‘

4. Retourzendingen 
4.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden, mits hier vooraf via e-mail contact over is geweest door beide partijen. Shop zal het adres doorgeven waar de producten naartoe geretourneerd kunnen worden. Hierbij geldt nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. 
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan u dit binnen 3 dagen melden per e-mail aan shop@bcm.nl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. BCM Media BV zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. 
4.3 In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt BCM Media BV zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. BCM Media BV neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening. 
4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen: 
• Stuur een e-mail naar shop@bcm.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer. 
• In de bevestigingsmail van Shop verneemt u retouradres. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

5. Betalingen’ 
5.1 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BCM Media BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
5.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BCM Media BV.

6. Levering 
6.1 De door BCM Media BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud’ 
7.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BCM Media BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid’ 
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u BCM Media BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk via e-mail aan shop@bcm.nl en gemotiveerd kennis te geven. 
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BCM Media BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren 
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan BCM Media BV te retourneren. Dit dient vooraf per e-mail aan shop@bcm.nl gemeld te zijn waarbij u van Shop een bevestiging en retouradres zult vernemen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9. Elektronische communicatie en bewijs’ 
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en BCM Media BV (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is BCM Media BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van BCM Media BV. 
9.2 De administratie van BCM Media BV geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht’ 
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BCM Media BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BCM Media BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BCM Media BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen’ 
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BCM Media BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BCM Media BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
11.2 BCM Media BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland